Warsztaty Tradycji

Działalność Stowarzyszenia – inna niż organizacja Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” – nie zawsze podejmowana była w sposób systematyczny i planowy. W związku z tym powstała idea utworzenia osobnego projektu, który pozafestiwalowe działania statutowe pozwoli usystematyzować i zintensyfikować. Pierwsza edycja Warsztatów Tradycji odbyła się w roku 2009.

Warsztaty Tradycji to interdyscyplinarny projekt edukacyjno-badawczy, którego celem jest podejmowanie zagadnień oraz różnorodnych działań związanych z tradycją – odkładającym i tworzącym się przez pokolenia „zbiorem wartości”, który jest podstawą tożsamości i rozumienia siebie przez jednostki, regiony, narody.

W ramach projektu organizujemy audycje szkolne, warsztaty, spotkania z artystami i badaczami czy poszukiwawczo-dokumentacyjne wyprawy terenowe, których celem z jednej strony jest stworzenie archiwum – muzycznej mapy naszego regionu, z drugiej zaś bezpośredni kontakt ze źródłem, który owocować ma podjęciem osobistej praktyki śpiewu, czy gry na instrumentach.

Audycje szkolne pozwalają na dotarcie do szerszego grona odbiorców, na prezentację szerszego kontekstu podejmowanej problematyki oraz na popularyzację tematu. Pomagają nam one również dotrzeć do młodzieży zainteresowanej podejmowaną przez nas problematyką oraz działalnością i rozwijaniem swych pasji w ramach organizacji pozarządowej.

Warsztaty i prezentacje, angażujące twórców ludowych, przyczyniają się wreszcie do przekazania określonych umiejętności i podtrzymania zanikających tradycji.