Statut Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1
Powołuje się Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§2
1/ Terenem działania Stowarzyszenie jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2/ Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju zgodnie z prawem miejscowym.
3/ Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Jarosławiu przy ul. Rynek 6.

§3
1/ Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.
2/ Stowarzyszenie działa w szczególności na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§4
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5
1/ Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.
2/ Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sprzyjających realizacji celów statutowych i rozwojowi Stowarzyszenia jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji.

§7
Celem Stowarzyszenia są:
1/ Studia nad kulturą dawną i jej popularyzacja.
2/ Działania na rzecz zachowania i przekazu tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji najbliższych terenów Jarosławia.

§8
Cele te realizowane są w szczególności poprzez:
1/ Organizację w Jarosławiu międzynarodowego festiwalu muzyki dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”.
2/ Organizację różnych wydarzeń edukacyjnych w tym na przykład: warsztatów, seminariów, audycji szkolnych, służących przekazywaniu i wymianie wiedzy, a także przekazywaniu i doskonaleniu umiejętności związanych z kulturą dawną i tradycją.
3/ Prowadzenie badań, dokumentowanie i upowszechnianie lokalnych tradycji, zwłaszcza śpiewaczych. Działalność wydawnicza z tym związana.
4/ Współpracę z różnymi podmiotami i mecenasami kultury na terenie kraju i zagranicy.
5/ Pozyskiwanie i gromadzenie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
6/ Organizację innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.

§9
1/ Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której to zysk w całości przeznaczony będzie na działalność statutową.
2/ Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i ustaleniu jej zakresu podejmuje Walne Zebranie w drodze odrębnej uchwały.
3/ W obszarze celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej zostanie określony przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenie. Prawa i obowiązki.

§10
Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:
1/ Zwyczajnych.
2/ Honorowych.

§11
1/ Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
a) zaakceptuje postanowienia statutu Stowarzyszenia;
b) złoży pisemną deklarację;
c) otrzyma pozytywną rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia;
d) zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
2/ Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3/ Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia.
4/ Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

§12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1/ Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2/ Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów odnośnie do funkcjonowania Stowarzyszenia.
3/ Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ogólnych o ile statut nie stanowi inaczej.

§13
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1/ Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz dbałości o jego dobre imię.
2/ Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3/ Regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§14
1/ Członek honorowy posiada prawa określone w §12 pkt. 2-3.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§15
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1/ Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłaszanej na piśmie Zarządowi.
2/ Śmierci członka Stowarzyszenia.
3/ Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres minimum 12 miesięcy lub zaprzestania aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia przez okres 24 miesięcy.
4/ Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek podjęcia uchwały przez Zarząd w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia. Wniosek o wykluczenie może zostać złożony przez co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Wniosek składa się na piśmie na ręce Zarządu.
5/ Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

§16
W przypadkach określonych w §15 pkt. 3-4 orzeka Zarząd i jest on zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, przy jednoczesnym wskazaniu na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania na ręce Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§17
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 16.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§18
1/ Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.

§19
1/ Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Po upływie kadencji Walne Zebranie może dokonać reelekcji tych samych osób.
2/ Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania.

§20
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dobrania spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dobranych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§21
1/ Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2/ Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) Raz w roku jako sprawozdawcze;
b) Co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
3/ Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
4/ Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
5/ Uchwały Walnego Zebrania, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie jawne.
6/ W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 7 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1/ Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia;
2/ Wybór Komisji Rewizyjnej;
3/ Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4/ Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
5/ Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
6/ Określenie zasad prowadzenie działalności gospodarczej;
7/ Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych;
8/ Ustalenie wysokości składek członkowskich;
9/ Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
10/ Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.

§23
1/ Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zebrania jest Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 4 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu , dwóch jego Zastępców oraz Skarbnika.
2/ Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie.

§24
Do kompetencji Zarządu należą:
1/ Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i kierowanie jego pracami;
2/ Realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3/ Zwoływanie Walnych Zebrań;
4/ Tworzenie planów konkretnych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia;
5/ Ustalenie budżetu Stowarzyszenia i preliminarzy;
6/ Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie;
7/ Kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia;
8/ Podejmowanie decyzji o ustaleniu zakresu działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej
9/ Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o skreślenie, wykluczanie członków zwyczajnych;
10/ Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;
11/ Składanie Walnemu Zebrań sprawozdań ze swojej działalności;
12/ Inne działania nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§25
1/ Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2/ Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest na zasadach przysługujących Zarządowi.

§26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1/ przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
2/ wydanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia, określenie terminów i sposobów ich usunięcia;
3/ składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu;
4/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
5/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
6/ członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

§27
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i papiery wartościowe, które mogą pochodzić z:
1/ wpływów ze składek członkowskich,
2/ darowizn, spadków, zapisów,
3/ dotacji na zadania zlecone Stowarzyszeniu,
4/ grantów, subwencji, kontraktów, umów
5/ dochodu od majątku Stowarzyszenia, w tym lokat.
6/ dochodu z działalności gospodarczej,
7/ przychodu z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia
8/ wpływów z ofiarności publicznej oraz innych wpływów zgodnych z prawem polskim.

§28
Zobowiązania majątkowe i umowy cywilnoprawne zawierane przez Stowarzyszenie wymagają podpisania przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§29
1/ Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2/ Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§30
W uchwale, o której mowa w §29 pkt. 2 Walne Zebranie decyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.