O badawczej części projektu

W ramach projektu „Chrzest Polski – Muzyczne korzenie i dziedzictwo” przebadane zostały najstarsze polskie i zagraniczne źródła muzyki polskiej. Były to między innymi antyfonarze z Płocka, Tumu, graduał z Wiślicy, rękopisy z Bawarii (graduał i sekwencjarz z kościoła św. Emmerama z Ratyzbony z około 1000 roku) i z Nadrenii (antyfonarz i graduał z Essen z drugiej połowy X wieku). Na podstawie tych badań opracowane zostały opisane wcześniej programy koncertowe. Materiał muzyczny z rękopisów z Ratyzbony i Essen zinterpretowany (melodie, wskazówki rytmiczne, ornamentacja) został według najstarszych rękopisów reprezentujących polską tradycję diecezjalną.

Jednym z ogniw projektu badawczego była digitalizacja, opublikowanie wglądówek sand40_001dostępnych on-line i sporządzenie indeksu
zawartości niedawno odkrytego w Sandomierzu graduału z XIV wieku (własność Archiwum Kapituły Katedralnej w Sandomierzu). Na jego pochodzenie z XIV w. wskazuje notacja, a zapiski marginalne pozwalają postawić hipotezę o jego związku z sandomierskim klasztorem Duchaków – w kodeksie znajdują się śpiewy rzadko występujące w innych źródłach liturgicznych z diecezji krakowskiej, a także zapisy utworów polifonicznych. Graduał ten stanowi ważny przekaz tradycji liturgiczno-muzycznej polskich diecezji uzupełniając do pewnego stopnia lukę pomiędzy źródłami uznawanymi dotąd za najstarsze – graduałem wiślickim
z 1300 r. i graduałem z katedry wawelskiej z pierwszej ćwierci XV wieku. Całość opracowana została według zasad CANTUS Database.

Ten cenny rękopis i wiele innych zobaczyć można na portalu Cantus Planus in Polonia pod adresem www.cantus.edu.pl

Sandomierski graduał znajduje się pod adresem:
http://cantus.edu.pl/gallery/26590

Zindeksowane przy współpracy z Instytutem Sztuki PAN antyfonarze z Płocka –
de tempore: http://cantus.edu.pl/gallery/14787
de Sanctis: http://cantus.edu.pl/gallery/14459

Dr hab. Jakub Kubieniec (ur. 1972) – pracownik naukowy Instytutu Muzykologii UJ, gdzie w 2001 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Poźniaka. W styczniu 2015 uzyskał na Wydziale Historycznym UJ stopień dr habilitowanego. Jego badania naukowe skoncentrowane są na średniowiecznym chorale łacińskim. W kręgu zainteresowań znajduje się także historia liturgii, śpiewy Kościołów wschodnich i muzyka renesansu. Autor licznych artykułów i publikacji.

Komputerowy indeks zawartości przygotowała dr Irina Chachulska, absolwentka Instytutu Muzykologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła oraz Muzyki Kościelnej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 2013 uzyskała tytuł doktora. Prowadzi działalność naukową (chorał gregoriański) oraz dydaktyczno-artystyczną (dyrygent chóru).

nck_chrzest_dofinansowano-01IMiT_logo